SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

SZMK névsora  2023/2024.
Osztály Név
1.o Keresztes Jánosné
Németh Éva Erika
2.o. Pilisi Titanilla
Horváth Zsanett
3.o. Orsós Ilona
Hanolné Kovács Noémi
4.o. Bíró Noémi
5.o. Kisné Berekai Vivien
Kovács Gyuláné
6.o. Csiki Adrienn (elnök)
Kató-Fehér Csilla
7.o. Badicsné Udvardi Emese
Balláné Megyeri Nikolett
Bajusz-Hanák Petra
8.o. Fazekas-Tamás Erzsébet
Haraszti Péterné

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Bogyiszlói Általános Iskola szülői közösségét a Szülői Munkaközösség (rövidítve SzMK) képviseli, melyet az osztályok választott képviselői alkotnak.

Az SzMK célja 

1) Támogatja az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

2) Vállalja és ellátja az iskola szülői és tanulói közösségének érdekképviseletét.

Az SzMK feladatai

 1) Stratégiai partnerként részt vesz az iskola éves oktatási-nevelési tervének felépítésében

az iskola vezetésével kialakított gyakorlatnak megfelelően.

2) Kapcsolatot tart iskolán belül az iskola vezetésével, tantestületével, az osztályok szülői közösségeivel.

3) Képviseli az iskola szülői közösségét az iskolán kívüli egyéb szervezetek felé.

4) Képviseletet biztosít az Iskolaszékben, az Intézményi Tanácsban.

5) Segíti az iskola által szervezett programok megvalósítását.

6) Saját tematikus projekteket kezdeményez, támogat és megvalósít az iskolával egyeztetve.

7) Felhívja a szülők figyelmét jogaikra és kötelességeikre, valamint segíti azok érvényre juttatását.

Az SzMK felépítése

1) Az iskola szülői közösségét az iskolába járó tanulók szülei alkotják.

2) Az iskola szülői közössége az egyes osztályok szülői közösségeiből épül fel.

3) Az SzMK tagjai az osztályok szülői közössége által megválasztott képviselők. Az osztályok szülői közössége évente 2 – 4 képviselőt választ.

4) Az SzMK – tagok választják meg maguk közül az SzMK elnökét és két tagját, maximum öt évre, akik képviselik a szülőket az Intézményi Tanácsban és az Iskolaszékben.

Az osztályok szülői közösségének (OSzK) működése 

1) Az OSzK üléseit általában a szülői értekezletekkel összhangban tartja, de ettől eltérő időpontokban bármely szülő kezdeményezheti az OSzK összehívását.

2) Az üléseken a jelenlévők egyszerű többséggel döntenek.

3) A választás esetén a képviselők nevét és elérhetőségét eljuttatják az SzMK – hoz.

Az SzMK működése

1) Az SzMK üléseit egyrészt az éves oktatási-nevelési tervben megjelölt időpontokban, másrészt a felmerült igények szerint tartja.

2) Az ülések nyilvánosak az iskolai szülői közösség tagjai számára.

5) Az egyes iskolai szintű feladatokhoz munkacsoportok önkéntes vállalással szerveződnek. A csoport tagja bármely szülő lehet. 

Az iskola szülői szervezetének jogosítványa

1) Dönt

  • a képviseletében eljáró személyek megválasztásáról
  • működési rendjének, munkaprogramjának megállapításáról
  • a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértékéről, felhasználási módjáról
  • a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról

2) Véleményező jogkört gyakorol:

  • a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában
  • a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben (tanórán kívüli és szünidei foglalkozások formái és rendje)
  • a házirend megállapításában
  • tanórán kívüli iskolai programok kialakításában
  • a szülőket anyagilag is érintő ügyekben

3) Az iskolai szülői szervezet eljárhat, intézkedhet a közoktatási törvényben

meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.

4) Az SzMK véleményezi az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának

megváltoztatásával, neve megállapításának, költségvetésének meghatározásával és

módosításával kapcsolatos fenntartói kezdeményezéseket, valamint az iskola

vezetőjének megbízását és annak visszavonását.

5) Az SzMK ülésein megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben

kialakítja a közös álláspontot, amit azután az iskolaszékbe, intézményi tanácsba delegált szülők képviselnek.

6) Az SzMK tagjai kérdéseket tehetnek fel az iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben.

7) Az SzMK az iskolába járó összes gyerek szülőjét képviseli, ezért a kisebbségi véleményt is megjeleníti.

8) Az SzMK vezetősége továbbítja a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit az iskola vezetése felé.

9) Ha a tanulók kérik, az SzMK segíti a diákönkormányzat munkáját.

10) Az SzMK és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formáját az iskola szervezeti

és működési szabályzata rögzíti. 

Az SzMK információs rendszere

Az információk átadásának módja az SzMK-n belül:

1) E-mail

2) Telefonos sürgősségi értesítés

3) Személyes tájékoztatás (SzMK értekezlet)

Az SzMK – n belül információátadás alapja a SzMK kapcsolattartási lista. Az SzMK

kapcsolattartási listában az adatok kezelése meghatározott célnak megfelelően, elsősorban a képviseleti munkával kapcsolatos információi közlése céjából történik. Az SzMK kapcsolattartási lista a jelen SzMSz – ben meghatározott körön kívüli célra nem használható, illetve nem adható át.

Bogyiszló, 2014. október 13.

Az SZMSZ – t a SZMK 2013.10.13 – i ülésén elfogadta.

SZMK elnöke