INTÉZMÉNYI TANÁCS

Az Intézményi Tanács Tagjai

Települési önkormányzat delegáltjai:

Görbe Ferencé

Paksi Istvánné

Szűcs Krisztián

Szülői Munkaközösség delegáltjai:

Bajuszné Balogh Beatrix

Szűcsné Dr. Zsiga Éva

Nevelőtestület delegáltjai:

Csuhainé Tóth Csilla

Virág Éva

Boda Zoltán

Nemzetiségi önkormányzat delegáltjai:

Györgye Miklós

Mihalovics Krisztina

Mihalovics Zsolt

 BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZMÉNYI TANÁCSA

ÜGYRENDJE

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. § (3)-(4) bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot kell létrehozni.

Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ügyrend alapján működik.

A(z) Bogyiszlói Általános Iskola Intézményi Tanácsa (a továbbiakban: Intézményi Tanács)  – az Nkt. 73.§ (5) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az alábbi ügyrendet fogadta el.

I. Az Intézményi Tanács adatai

 1. Neve: Bogyiszlói Általános Iskola Intézményi Tanácsa
 2. Az érintett nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: Iskola)
  • neve: Bogyiszlói Általános Iskola
  • székhelye: 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47. (hrsz: ‘1/1’)
  • OM azonosítója: 036338
 3. Képviselője: Paksi Istvánné elnök
  • Telefonszáma: 704156117
  • Telefax száma: 0674540032
  • E-mail címe: paksinejuli@gmail.com

II. Az Intézményi Tanács célja és feladatai

 1. Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az Iskolában.
 2. Az Intézményi Tanács feladatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-a alapján:
 3. 1. Dönt
  • működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,
  • elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá
  • azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.
 1. 2. Véleményt nyilvánít a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.
 2. 3. Véleményt nyilváníthat az Iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 3. 4. Véleményt nyilváníthat az Iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb összeg tekintetében.
 4. 5. Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni.
 5. 6. Az Iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az Iskola működésével kapcsolatos álláspontját.
 6. 7. Egyéb feladatok:
 1. Az Iskola működésének támogatására az Intézményi Tanács alapítványt hozhat létre.
 2. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését.

III. Az Intézményi Tanács tagsága

Az Nkt. 73. § (4) bekezdése szerint létrejött Intézményi Tanács tagjai:

 • nemzetiségi önkormányzat 3 fő
 • nevelőtestület delegáltjai 3 fő
 • iskolai szülői szervezet, közösség delegáltjai 3 fő
 • iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjai 3 fő
 1. Az Intézményi Tanács létszáma összesen: 12 fő.
 2. Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására.

IV. Az Intézményi Tanács szervezete

 Az Intézményi Tanács összehívása

 1. Az Intézményi Tanács szükség szerint, de minden tanulmányi félévben legalább egy alkalommal ülésezik.
 2. 2. Az Intézményi Tanács ülését az első félévben január 31-ig, a második félévben augusztus 31-ig össze kell hívni.
 3. 3. Az Intézményi Tanács összehívása az elnök feladata.
 4. 4. Az elnöknek a tagok részére meghívót kell küldeni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott ülés nem volt határozatképes.
 5. 5. Az Intézményi Tanács összehívását a tagok egyharmada írásban kezdeményezheti az ok és a cél megjelölésével, ebben az esetben az elnök 15 napon belül köteles összehívni az Intézményi Tanácsot.
 1. Az Intézményi Tanács ülésének határozatképessége
  1. Az Intézményi Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.
  2. 2. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
 2. A határozathozatal módja

Az Intézményi Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel – amennyiben az Intézményi Tanács titkos szavazás elrendeléséről nem dönt – nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

 1. Az Intézményi Tanács ülésével kapcsolatos egyéb rendelkezések
 2. 1. Az Intézményi Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnök az ülés levezetésével mást is megbízhat.
 3. 2. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy, az Intézményi Tanács által megválasztott tag hitelesít.
 4. Az Intézményi Tanács elnöke

Az Intézményi Tanács tagjai közül többségi szavazással elnököt választ. Elnöknek az választható meg, aki életvitelszerűen az Iskola székhelyével azonos településen lakik.

 1. 1. Az elnök feladata és hatásköre:
  • az Intézményi Tanács által elfogadott ügyrendet legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hatósági nyilvántartást vezető hivatalnak jóváhagyásra,
  • az Intézményi Tanács ülésének összehívása, határozatainak ellenjegyzése,
  • képviseli az Intézményi Tanácsot,
  • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
  • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.

V. Az Intézményi Tanács megszűnése

 Az Iskola megszűnésével, valamint az Intézményi Tanácsot létrehozó szervezetek megszüntető döntésével az Intézményi Tanács megszűnik.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

 Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekre az Nkt., a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó. A jelen ügyrenddel, illetve az említett jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az Intézményi Tanács munkatervében vagy más szabályzatában további szabályokat alkothat.

Az ügyrendet elfogadó ülés dátuma: 2014. 02. 03